STRONA ARCHIWALNA

Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe

W ramach informatyzacji ochrony zdrowia na poziomie centralnym realizowany jest szereg projektów. Najważniejszym z nich jest projekt P1, czyli Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Wartość tego projektu 712 640 000, a jednostką realizującą projekt jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Platforma jest  realizowana już od 29 listopada 2007, a planowany termin zakończenia prac to 31 grudnia 2014. Głównym celem tego projektu jest budowanie elektronicznej platformy usług publicznych.  Umożliwi ona organom administracji publicznej oraz pacjentom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych. W systemie tym będzie znajdowały się informacje o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski.

Obecnie realizowanymi projektami są:

 • Projekt P1: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

 • Projekt P2: Platforma Udostępniania On-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych, oraz oczekujący na uruchomienie

 • Projekt P3: Systemy związane z przebudową, dostosowaniem, utrzymywaniem i monitorowaniem rejestrów i innych zasobów ochrony zdrowia przez organy publiczne, w tym administrację państwową i samorządową – Platforma Rejestrów Ochrony Zdrowia (PROZ), znajdujący się na liście rezerwowej

Projekty te są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej administracji. 


Projekt P1

Głównymi celami tego projektu są :

 • Poprawa jakości obsługi pacjentów .
 • Planowanie opieki zdrowotnej
 • Elektroniczne rozliczenia.
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zapewnienie interoperacyjności z europejskimi platformami elektronicznymi w zakresie obszaru ochrony
 • Zapewnienie wiarygodności danych o zdarzeniach medycznych

Więcej informacji o całym projekcie można znaleźć po adresem http://www.p1.csioz.gov.pl/11

 

Projekt P2

Realizowany jest również projekt P2. Dotyczy on „Platformy udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych" i jest jednym z projektów PO IG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).Realizuje go Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

Celem projektu jest budowa platformy on-line, umożliwijącej przedsiębiorcom i podmiotom z sektora ochrony zdrowia integrację i udostępnianie usług on-line z zakresu e-administracji. Celem szczegółowym jest rozpowszechnienie elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia między przedsiębiorstwami oraz podmiotami publicznymi.

Efekty Projektu umożliwią zarówno przesyłanie danych między poszczególnymi platformami, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, integrując jednostki administracji publicznej, jak i zapewni zestaw niezbędnych usług horyzontalnych wspomagających świadczenie elektronicznych usług w zakresie ochrony zdrowia.

Oprócz wymienionych ważnym aspektem będzie również tworzenie i rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie.

Projekt P2 dostarczy uniwersalne narzędzie informatyczne do utrzymywania rejestrów oraz do świadczenia usług elektronicznych, zapewniające optymalny poziom bezpieczeństwa.

Podczas integracji z Platformą P2 rejestry są przebudowywane do postaci zgodnej z architekturą referencyjną rejestru medycznego i komunikują się z Platformą P2 – za pomocą web serwisów lub dzięki osadzaniu w całości na Platformie P2.

Platforma P2 utrzymywana jest przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w modelu kolokacji, dzięki czemu uda się ograniczyć koszty po stronie gestorów rejestrów.

Kolejnym projektem realizowanym centralnie jest „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT.” Jego celem jest wzrost poziomy wiedzy kadry medycznej oraz zarządzającej na temat nowych technologii.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a za jego realizację odpowiada Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Początek realizacji do 1 grudnia 2013, a jej koniec na 30 czerwca 2015. Wartość projektu to 1 923 643,20 złotych.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przyniesie nowe projekty i nowe szanse dla rozwoju ochrony zdrowia.

Pierwszym z nich będzie „Dostosowanie ponadregionalnych podmiotów leczniczych do współpracy z System Informacji Medycznej” . Jego celem będzie dostosowanie podmiotów leczniczych o charakterze ponadregionalnym nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia do możliwości współpracy z Systemem Informacji Medycznej poprzez wdrożenie systemów RIS, HIS oraz PACS. Programem ten dotyczy aż 55 podmiotów . Planowany termin zakończenia realizacji 31 grudnia 2019. Podmiotami odpowiedzialnymi za jego realizacje będą Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia.

Kolejnym jest „Projekt telemedyczny”, który ma na celu budowę ogólnopolskiej platformy telekomunikacyjnej, obejmującej bardzo specjalistyczne usługi medyczne z możliwością dostępu i możliwością wykorzystania systemów ewidencyjnych w zakresie ochrony zdrowia. Umożliwi on profesjonalistom konsultacje zdarzeń medycznych na odległość.  Jak w poprzednim projekcie termin jego realizacji to 31 grudnia 2019r., a za realizacją odpowiadają  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia. 

Następny planowany projekt to „Rozwój funkcjonalności elektronicznych platform obsługujących System Informacji Medycznej”. Celem tego projektu  jest dalsza integracja w ramach SIOZ przy wykorzystaniu Projektu P1. Ponownie odpowiedzialni za  realizację są Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia, a termin to 31 grudnia 2019r.

„Szkolenia z zakresu wykorzystania ICT w ochronie zdrowia oraz szkolenia e-learning w zakresie edukacji zdrowotnej”. Ma on na celu wsparcie użytkowników w procesie wykorzystanie ICT w systemi ochrony zdrowia oraz wsparcie procesu edukacji zdrowotnej.   Termin i podmioty odpowiedzialne są takie same jak w poprzednim projekcie.

Następny w kolejności jest projekt „ Budowa dwóch ośrodków przetwarzania i przechowywania danych medycznych, kolokacji systemów informatycznych obszaru zdrowia oraz udostępniania usług ezdrowia dla usługobiorców i usługodawców. Celem jest zapewnienie optymalnego pod względem kosztów i możliwości rozwiązania dla przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych medycznych wszystkich usługobiorców w Polsce. Ponownie odpowiedzialni za  realizację są Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia, a termin to 31 grudnia 2019r.

„E-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”. Pozwoli on na zwiększenie dostępu do nowoczesnych rozwiązań medycznych w zakresie pobierania krwi i jej składników oraz ich stosowania poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań informatycznych w zakresie skutecznego zarządzania danymi uzyskiwanymi i wykorzystywanymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie. Dodatkowo podniesie jakość w zakresie zarządzania informacją w publicznej służbie krwi. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2019, a odpowiedzialne za niego są Narodowe Centrum Krwi, Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia oraz Ministerstwo Zdrowia.

Projekt P3

Projekt P3 zakłada stworzenie warunków do wdrożenia usług e-Zdrowia oraz podniesienie jakości informacji strategicznej i operacyjnej w ochronie zdrowia.

Dzięki realizacji projektu uporządkowane zostaną funkcjonalności rejestrów publicznych w ochronie zdrowia. Gromadzone w nich dane będą spójne, umożliwiony zostanie dostęp do cyfrowych rejestrów tych danych. Administracja publiczna będzie miała możliwość pobierania danych rejestrowych. Rejestry zostaną dostosowane do regulacji UE i krajowych. Rejestry w ochronie zdrowia zostaną zintegrowane dzięki umożliwieniu wymiany danych między poszczególnymi rejestrami.

Kolejnym etapem Projektu P3, który nastąpi po uporządkowaniu funkcjonowania rejestrów publicznych w ochronie zdrowia, będzie ingerencja rejestrów w ochronie zdrowia.

Realizacja Projektu obejmuje:

 • Dostosowanie rejestrów podmiotowych w ochronie zdrowia, objętych zakresem Projektu, do wymagań, czyszczenie danych zawartych w rejestrach oraz podniesienie ich jakości;
 • Udostępnienie jednolitego zestawu usług rejestrów podmiotowych, który będzie zapewniał zewnętrznym aplikacjom dostęp do danych zawartych w rejestrach podmiotowych objętych Projektem;
 • Raport przeglądu stanu istniejącego w systemie rejestrów ochrony zdrowia objętych zakresem Projektu, będący inwentaryzacją rejestrów i przeglądu ich stanu, z uwzględnieniem poziomu informatyzacji.

Realizacja Projektu ma bezpośredni wpływ na informatyzację sektora ochrony zdrowia, a co za tym idzie na informatyzację całego obszaru administracji państwowej.
Projekt P3 wpływa na rozwój społeczeństwa informacyjnego, o którym mowa w PO IG. Projekt realizuje 3 wytyczne tego programu realizujące ułatwienie rozpowszechniania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz tworzenie powszechnego społeczeństwa informacyjnego.

Projekt P3 ma rónież wpływ na poprawienie funkcjonowania administracji oraz przedsiębiorstw działających w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki swoim założeniom Projekt poprawi dostępność usług zdrowotnych, co przełoży się bezpośrednio na stan zdrowia społeczeństwa.

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg