STRONA ARCHIWALNA

Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe

Poniżej, w ramach dostępnych danych, krótki opis działań podjętych w ramach wdrażania e-zdrowia w poszczególnych województwach w Polsce.

Województwo dolnośląskie

Cel i założenia projektu „Dolnośląskie E – Zdrowie”
Celem ogólnym Projektu jest rozwój publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w sektorze ochrony zdrowia.

 • Pilotażowe wdrożenie e-usług: „Elektroniczny Rekord Pacjenta”
 • „Wspomaganie Zarządzania ZOZ na odległość ”.

Realizacja przedmiotowego projektu „Dolnośląskie E-Zdrowie” jest wynikiem konieczności dostosowania funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej do wymagań gospodarki informacyjnej, stanowiącej element kształtującego się społeczeństwa informacyjnego. Dostęp do pełnego zakresu danych o pacjencie pozwoli na szybszą diagnozę oraz wybór właściwej metody leczenia, a możliwość wglądu w wyniki wykonywanych badań i wydane lekarstwa pozwoli lekarzowi prowadzącemu na stały nadzór nad procesem leczenia.

W chwili obecnej placówki, które wdrażać będą pilotażowo e-usługę Elektroniczny Rekord Pacjenta, przechowują oraz przetwarzają dane wrażliwe we własnym zakresie i z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury teleinformatycznej. Zatem dane o zdrowiu pacjenta znajdują się w kartotekach różnych placówek, co znacznie ogranicza dostęp do nich, jak również powoduje konieczność powtarzania wielu badań i zabiegów. Dane te przechowywane są najczęściej w wersji papierowej, wiele zapisów jest niepełnych i/lub nieczytelnych. Ponadto, w przypadkach nagłych, kryzysowych, gdy pacjent jest nieprzytomny, znajduje się daleko od miejsca swojego zamieszkania, zapis historii pacjenta jest zazwyczaj niedostępny.
Skierowania na badania są również wypisywane na papierze, a wyniki badań przekazywane są albo w wersji papierowej, albo na płytach CD. W wielu jednostkach występują braki w infrastrukturze informatycznej, a także we właściwym zabezpieczeniu przechowywanych danych wrażliwych pacjentów. Wykorzystywane aplikacje informatyczne zazwyczaj nie komunikują się ze sobą (brak interoperacyjności, w związku z tym te same informacje wprowadza się do nich wielokrotnie, a ten sam pacjent posiada w każdej z aplikacji oddzielny identyfikator.

Sektor ochrony zdrowia charakteryzuje się także niską jakością informacji zdrowotnej, gdyż nie ma wspólnych standardów gromadzenia oraz udostępniania informacji. Istniejące rozwiązania informatyczne nie zapewniają interoperacyjności, a brak współpracy pomiędzy systemami uniemożliwia zarządzanie informacją i uzyskanie aktualnych, integralnych, porównywalnych i kompletnych danych. Tym samym utrudniona jest racjonalizacja oraz optymalizacja zarządzania zasobami w zakładach opieki zdrowotnej, a także szybkie reagowanie na pojawiające się problemy czy to dotyczące sytuacji finansowej poszczególnych podmiotów, czy też sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa.

Wdrożenie dwóch wymienionych wyżej publicznych e-usług wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców województwa dolnośląskiego, a pośrednio na konkurencyjność i innowacyjność regionu. Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie poprawa jakości świadczonych usług medycznych i podniesienie efektywności ponoszonych nakładów finansowych przez placówki ochrony zdrowia.

Celem ogólnym przedmiotowego Projektu jest rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną i realizowanych przez placówki ochrony zdrowia z terenu Dolnego Śląska (e-Zdrowie), które wyraziły chęć przystąpienia do przedsięwzięcia.
Osiągnięcie powyższego celu przyczyni się do:

• poprawy jakości udzielanych świadczeń;
• poprawy dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta (np. dane opisowe, liczbowe, obrazowe);
• poprawy jakości i kompletności gromadzonych danych;
• zredukowania czasu potrzebnego na wypełnienie dokumentacji medycznej, wzrost czasu poświęcanego pacjentowi;
• zmniejszenia liczby błędów przy przepisywaniu leków;
• skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych;
• wprowadzenia możliwości zlecania badań na odległość;
• zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów;
• poprawy nadzoru zakładów opieki zdrowotnej oraz ich organów założycielskich nad wykonywaniem założonego budżetu (budżetowanie i controlling);
• możliwości pozyskiwania raportów syntetycznych i analitycznych dotyczących placówek i pacjentów wdrażających e-usługę Wspomaganie zarządzania ZOZ na odległość;
• możliwości podejmowania decyzji w sprawie strategii rozwoju ochrony zdrowia przez władze samorządowe na podstawie aktualnych raportów na temat stanu placówek i stanu zdrowia mieszkańców województwa.

Więcej informacji na temat do znalezienia na stronie http://www.dolnoslaskieezdrowie.pl/

Województwo Kujawsko – pomorskie

Informatyzacja szpitali w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację modułu „e-Zdrowie” w ramach projektu „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" - KROKIEM MILOWYM W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI OCHRONY ZDROWIA.
Systemy informatyczne szpitali są niekompletne lub składają się z osobnych niezintegrowanych elementów, co powoduje, że szpitale nie wymieniają informacji między sobą, tym samym konieczne jest uzupełnienie istniejących systemów informatycznych lub ich wymiana.


Większość systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia województwa kujawsko-pomorskiego nie obsługuje standardów elektronicznej wymiany informacji klinicznych, finansowych i administracyjnych między jednostkami, co znacznie utrudnia dodawanie nowych elementów systemu oraz jego integrację na poziomie regionalnym i krajowym.
Występują duże braki sprzętowe w zakresie stacji roboczych i oprogramowania systemowego.

Istnieje konieczność rozbudowy i modernizacji serwerowni w zakresie sprzętu serwerowego i infrastruktury sieciowej.
W większości jednostek wymagana jest wymiana lub rozbudowanie sieci LAN. Większość szpitali województwa kujawsko-pomorskiego (będących partnerami projektu) świadczy usługi w sposób tradycyjny. Informacje o pacjencie znajdujące się w danej jednostce rzadko stanowią źródło informacji dla innych świadczeniodawców. W związku z tym, często pacjent zobligowany jest do wykonania po raz kolejny tych samych badań w innej placówce, co wpływa niekorzystnie na czas trwania leczenia, jak i na poziom wydatków służby zdrowia.

Zadania realizowane w ramach modułu „e-zdrowie”:

 • Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej (sieciowej i serwerowej) w szpitalach.
 • Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających diagnostykę obrazową (system RIS i PACS) wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną (serwery i pamięć masowa) i medyczną (systemy CR).
 • Dostawa lub uzupełnienie szpitalnych systemów informatycznych (typu HIS – w zakresie części białej) wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną (serwery i pamięci masowe).
 • Regionalna platforma e-Zdrowia udostępniająca informacje o regionalnym systemie ochrony zdrowia (informacje o zasobach szpitali na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz programach promocji i profilaktyki zdrowia) oraz system informatyczny wspomagający procesy diagnostyki i leczenia pacjentów.

Więcej informacji na stronie: http://www.euslugi.mojregion.info/index.php/e-zdrowie.html

 Województwo lubelskie

Brak informacji na temat projektów realizowanych w województwie pomorskim.

Województwo  lubuskie

Projekt: „Lubuskie e-zdrowie”, w ramach działania 1.3 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” LRPO 2007-2013 będzie realizowany w I połowie 2012 roku do II połowy 2013 roku. Obejmuje zadania:

 • Portal informacyjny i elektroniczne wysłanie wniosku do jednostek Ochrony Zdrowia o powtórzenie recepty w przypadkach chorób przewlekłych
 • System zarządzania i raportowania jednostek Ochrony Zdrowia
 • Doposażanie jednostek Ochrony Zdrowia w sprzęt i aplikacje niezbędne do realizacji projektu

Uczestnikami projektu będą mieszkańcy województwa lubuskiego, pacjenci i jednostki Ochrony Zdrowia, dla których organem tworzącym jest Województwo Lubuskie oraz Urząd Marszałkowski jako organ nadzorujący jednostki Ochrony Zdrowia.
W ramach zadania powstaną moduły, z których będą mogli skorzystać mieszkańcy naszego województwa. To oznacza wyjście naprzeciw niektórym potrzebom lubuskich pacjentów. Dzięki jednej z aplikacji na pewno zmniejszą się kolejki do lekarzy. Przewlekle chorzy pacjenci będą mogli przez Internet wysłać do lekarza wniosek o wystawienie kolejnej recepty. Oczywiście to lekarz za każdym razem będzie decydował o tym, czy jest to możliwe. Korzyści z projektu odczują również właściciele jednostek ochrony zdrowia, którzy będą mieli szybki dostęp do raportów – mówiła Anna Gwara, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia.

Więcej informacji na stronie: http://www.zdrowe.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=327:lubuskie-e-zdrowie&catid=1:aktualnosci

Województwo małopolskie

Projekt ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy wymiany danych medycznych i udostępnienie elektronicznych usług medycznych w skali regionu.
Założeniem projektu jest stworzenie regionalnego systemu informacji medycznej - narzędzia informatycznego pozwalającego na wymianę danych pomiędzy systemami funkcjonującymi w służbie zdrowia. Realizacja projektu doprowadzi do ujednolicenia formatu danych wyjściowych umożliwiając współdziałanie systemów informatycznych jednostek medycznych w skali regionu.

Stworzenie wspólnego rozwiązania na poziomie regionalnym zintegrowanego z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, realizowaną przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - P1, umożliwi przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie, a także zapewni dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjentów - wykorzystując formaty i standardy zdefiniowane w ramach projektu P1.

Założenia funkcjonalne:

 • W ramach projektu zostanie opracowany jednolity format dokumentacji medycznej wytwarzanej i gromadzonej w ww. systemach dziedzinowych zlokalizowanych w jednostkach medycznych. Wymiana dokumentacji medycznej pomiędzy jednostkami medycznymi będzie się odbywać bez wykorzystania centralnej bazy danych, a w oparciu o istniejące i lokalne systemy informatyczne i ich bazy danych użytkowane przez poszczególne jednostki medyczne.
 • Ze względu na projektowane usługi oraz funkcjonalności jakie ma zapewniać system MSIM przewidziano dwupoziomową budowę

Realizacja projektu będzie miała charakter pilotażu z udziałem wybranych jednostek medycznych, których organem założycielskim jest Województwo Małopolskie. W perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 planuje się włączenie do projektu pozostałych jednostek medycznych w regionie. Realizacja pilotażu umożliwi wypracowanie standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej we współpracy z projektem P1, które zostaną we właściwym projekcie wdrożone w skali całego regionu. Realizacja projektu zwiększy możliwości diagnostyczno-terapeutyczne lekarzy oraz dostęp chorych do optymalnego leczenia przez skrócenie czasu dostępu do danych medycznych pacjentów.

Więcej informacji na stronie: http://www.malopolskie.pl/Informatyka/Ezdrowie/

Województwo mazowieckie

Tworzenie i rozwój platform cyfrowych związanych m.im. z e-zdrowiem został uwzględniony w Regionalnym Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)
Brak innych informacji na temat projektów realizowanych w województwie mazowieckim.

Województwo  opolskie

Na chwilę obecną pod adresem http://ezdrowie.opolskie.pl/index.orig.php/survey/index/sid/772821/lang/pl znajduje się badanie satysfakcji pacjentów.
Poza tym brak informacji na temat projektów  z zakresu e-zdrowia realizowanych w regionie opolskim.

Województwo podkarpackie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, osi priorytetowej 3 planowany jest projekt o nazwie „Podkarpacki System Informacji Medycznej" akronim PSIM. Ma być to system teleinformatyczny służący gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia na terenie całego województwa. W planowanym projekcie ma wziąć udział 29 jednostek, w tym 8 szpitali wojewódzkich, 19 powiatowych i miejskich oraz wojewódzka przychodnia specjalistyczna.

Głównymi priorytetami Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej są:

 • Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych w zakresie dostępu do danych medycznych obywateli, dzięki której możliwe będą: poprawa jakości procesu leczenia, Kierunki rozwoju e-Usług w ochronie zdrowia w Województwie Zachodniopomorskim Strona 25 z 65 na lata 2011 – 2020
 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i optymalizacja kosztów związanych z przetwarzaniem dokumentacji medycznej.
 • Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia w regionie w zakresie procesów związanych z organizacją świadczeń, co podniesie efektywność ekonomiczną systemu ochrony zdrowia i zwiększy dostępność do usług dla obywateli.
 • Zapewnienie wsparcia dla procesów związanych z planowaniem, realizacją i kontrolą procesów, aby usprawnić w ten sposób zarządzanie ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym.
 • Wprowadzenie mechanizmów zapewniających transparentność systemu ochrony zdrowia w regionie z punktu widzenia obywatela, uzyska się w ten sposób poprawę dostępu do informacji o zakresie, miejscu i warunkach realizacji świadczeń zdrowotnych oraz zapewniani dostęp do usług informacyjnych realizowanych interaktywnie przez sieć rozległą.
 • Standaryzacja systemów informatycznych na poziomie warunków technicznych, zakresu i sposobu przetwarzania danych w celu zapewnienia warunków do realizacji priorytetów 1-4 i poprawy zarządzania oraz warunków świadczenia usług na poziomie jednostki


Informacje zaczerpnięto z tego źródła
Więcej na temat Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej można przeczytać: http://www.umwp.podkarpackie.pl/imagesfile/si/2012/psim-sw.pdf

Województwo podlaskie

W ramach projektu powstanie vortal tematyczny „e-zdrowie” oraz szereg podprojektów mających na celu wsparcie infrastruktury teleinformatycznej systemów funkcjonujących w placówkach opieki zdrowotnej odpowiedzialnych za zwiększenie dostępności, efektywności i jakości świadczeń medycznych na rzecz obywateli województwa podlaskiego.
Narzędzia udostępnione w ramach tego systemu będą służyły między innymi:

 • komunikacji między pacjentem, a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, - przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami,
 • bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia.

Obejmą one również sieci informacji na temat zdrowia, elektronicznych kartotek oraz usług telemedycyny. Zostaną zbudowane informatyczne systemy telemedyczne, w tym w zakresie: sieci diagnostyki i analizy wyników badań w ramach sieci onkologicznej oraz sieci zdalnej diagnostyki i analizy wyników badań w postaci materiałów radiologicznych.

Udostępnienie odpowiednich narzędzi w ramach systemu „e-zdrowie” przyniesie znaczące korzyści całej społeczności regionu przez umożliwienie poprawienia dostępu do opieki zdrowotnej i jej jakości (w tym szczególnie na obszarach zmarginalizowanych), skoncentrowania się systemu opieki zdrowotnej na potrzebach pacjenta oraz umożliwieniu poprawy skuteczności i wydajności funkcjonowania całego regionalnego sektora zdrowia.

Celem szczegółowych tych działań jest stworzenie struktury elektronicznych kartotek dzięki normalizacji zmierzającej do wymiany sprawdzonych rozwiązań, utworzenie sieci informacji łączącej punkty opieki zdrowotnej w celu koordynowania reakcji na zagrożenia dla zdrowia, zapewnienie usług zdrowotnych on-line, takich jak informacje na temat zdrowego stylu życia i zapobiegania chorobom, jak również telekonsultacje i inne.

Więcej informacji na stronie: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/informatyzacja/e_uslugi/e_zdrowie/

Województwo pomorskie

Brak informacji na temat projektów realizowanych w województwie pomorskim.

Województwo śląskie

7 listopada 2011 r. w siedzibie Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego odbyło się spotkanie grupy roboczej e-zdrowie, która działa w ramach Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego. Spotkanie się przebiegało pod hasłem e-Zdrowie w woj. śląskim - teoria a praktyka

Więcej informacji na stronie: http://www.e-slask.pl/news/1320934151/

25 listopada 2013 r. odbyła się konferencja Śląskiego Klastra ICT – Ochrona zdrowia w inteligentnym mieście
Więcej informacji na stronie: hhttp://www.rynekzdrowia.pl/IT-Telemedycyna/Slaski-Klaster-ICT-pomysl-na-integracje-e-zdrowia,136037,7.html

Województwo świętokrzyskie

Projekt „e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia - etap I” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez sześć jednostek służby zdrowia: Lidera Partnerstwa i pięciu Partnerów. Wszyscy partnerzy projektu to Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowane przez Województwo Świętokrzyskie. Wszystkich Partnerów łączy wspólny cel działania, jakim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów.

Więcej informacji na stronie: http://wszzkielce.pl/ezdrowie.php

Województwo warmińsko-mazurskie

Brak informacji na temat projektów realizowanych w województwie pomorskim.

Województwo  wielkopolskie

Województwo wielkopolskie przygotowuje się, aby zgodnie z ustawą 1 sierpnia 2014 przejść z papierowej na całkowicie elektroniczną dokumentację medyczną.

Województwo  zachodniopomorskie

Brak informacji na temat projektów realizowanych w województwie pomorskim.

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg