STRONA ARCHIWALNA

Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe
definicje-zglos  definicje-wyszukaj 

 

 

Jedna z metod zarządzania strategicznego. Pozwala przeanalizować mocne strony i słabości regionu wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie. SWOT - jest skrótem pochodzącym od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). Znajduje ona zastosowanie na poziomie zarządzania całym podmiotem/regionem, poszczególnymi strategicznymi jednostkami i dziedzinami funkcjonalnymi. Służy bowiem wypracowaniu...

Czytaj więcej »

Metoda, która polega na na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne organizację ze stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Benchmarking jest wykrywaniem czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnej organizacji - uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk (best practices).

Tworzone – w celu pomocy regionom – w skupieniu przez ścisłą współpracę przedsiębiorstw, ośrodków szkoleniowych i publicznych lub państwowych instytutów badawczych na określonym obszarze geograficznym. W biegunach prowadzi się wspólne projekty o charakterze innowacyjnym, inicjując synergię pomiędzy lokalnymi podmiotami. Te wspólne działania skoncentrowane są w określonych obszarach badań naukowych lub procesów technologicznych i muszą wytwarzać masę krytyczną, by zapewniać konkurencyjność i...

Czytaj więcej »

Urządzenia umożliwiające wykrycie oraz oznaczenie ilościowe określonych substancji w badanym materiale (np. metabolitów w płynach ustrojowych), wykorzystywane m.in. w analityce medycznej.

Definiowany jest jako dostęp stały (nie komutowany), którego przepustowość dostosowana jest do zakładanej liczby użytkowników korzystających z połączenia (przepustowość nie niższa niż 256 kbitów/sekundę) i spodziewanej zajętości pasma przez działające na tym łączu aplikacje. Infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu powinna wykorzystywać technologię umożliwiającą proste zwiększenie przepustowości, w razie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości. Dla szerokopasmowej sieci...

Czytaj więcej »

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg