STRONA ARCHIWALNA

Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe

Strategia e zdrowia na lata 2009-2015 jest dokumentem określającym kierunki rozwoju informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce. Została stworzona w oparciu o dokumenty: „Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013”, „Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – e-Polska”, i stanowi ich rozszerzenie w zakresie działań związanych z opieką zdrowotną.

W Strategii przyjęto cztery główne cele, które planuje się osiągnąć[1]:

 1. Ułatwienie dostępu obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia.
 2. Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentacji.
 3. Unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na realizowane świadczenia zdrowotne.
 4. Praktyczna realizacja budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia zgodnych z wytycznymi Komisji Europejskiej umożliwiającej włączenie Rzeczpospolitej Polskiej w obszar „interoperacyjnego” elektronicznego zapisu medycznego (EHR – Electronic Health Record)

Dokument przedstawia wybrane działania, pozwalające na ich osiągnięcie. Jednak w trakcie trwania projektów należy indywidulanie do każdego projektu dostosować formy ich sposoby ich realizacji.

Obecnie w związku z przyjęciem do realizacji Programów finansowanych w ramach środków strukturalnych kluczowe znaczenie mają następujące działania: [2]

 • Realizacja Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ).
 • Stworzenie warunków rozwoju e-usług ochrony zdrowia – w szczególności systemów telemedycznych (telekonsultacje, telemonitoring, rejestracja „on-line” pacjentów przez Internet), recepty elektronicznej (e-recepty) oraz elektronicznej karty zdrowia, która może być połączona z nowym dowodem tożsamości.

W najbliższym czasie z dowolnego miejsca w kraju zarówno lekarz, jak i pacjent będą mieli dostęp do wyników badań i historii badań, co ułatwi stawianie diagnozy i przeprowadzenia skutecznego leczenia. Dodatkowo system będzie przypominał pacjentowi o odbyciu koniecznych badań profilaktycznych.

Wraz ze zmianami strategia prognozuje następujące zmiany:

 • poszerzenie zdolności szybkiego, skoordynowanego reagowania na zagrożenia dla zdrowia,
 • prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i zapobiegania chorobom przy wykorzystywaniu narzędzi elektronicznych,
 • rozwój telemedycyny,
 • udostępnienie usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia,
 • lepszą organizacją i integracją systemów informacji publicznej w ochronie zdrowia.

PRIORYTETY W OBSZARZE e-ZDROWIE

 1. Łatwiejszy dostęp obywateli do informacji z zakresu ochrony zdrowia
 2. Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu
 3. System informacji medycznej
 4. Praktyczna realizacja budowy rozwiązań IT w ochronie zdrowia zgodnych z wytycznymi

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DZIAŁAŃ

 1.  Realizacja programów informacyjnych przez podmioty ochrony zdrowia przy wykorzystaniu technik informatycznych.
  • Program „Internet w każdej placówce ochrony zdrowia”
  • Zastosowanie jednolitych standardów rozwiązańinformatycznych u świadczeniodawców
  • Przygotowanie infrastruktury technicznej dla zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych wynikających z członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
 2. Wprowadzenie systemu informacji medycznej.
  • Wprowadzenie systemu informacji medycznej
  • Koordynacja wdrożeń oraz integracja baz i rejestrów
 3.  Centralne bazy danych i rejestry w ochronie zdrowia.
  • Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej i Ratownictwa Medycznego
  • Utworzenie centralnego rejestru aptek i hurtowni farmaceutycznych
  • Utworzenie centralnych rejestrów zawodów i specjalności medycznych oraz rejestru osób
  • uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych
  • Utworzenie Centralnego Rejestru Doskonalenia Zawodowego Kadr Ochrony Zdrowia
  • Utworzenie centralnej bazy wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej
  • Utworzenie bazy zarejestrowanych produktów leczniczych
  • Mapy cyfrowe z rozmieszczeniem jednostek ochrony zdrowia
  • Utworzenie systemu rejestru pacjentów z wybranymi schorzeniami
 4. Dostęp do informacji w ochronie zdrowia.
  • Utworzenie centralnego portalu informacyjnego ochrony zdrowia
  • Rozwój systemu komunikacji elektronicznej w ochronie zdrowia
  • Utworzenie systemu monitorującego czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne
  • w placówkach ochrony zdrowia
  • Program rozwoju elektronicznego systemu rejestracji pacjenta u świadczeniodawców
  • Utworzenie elektronicznego poradnika zdrowia
  • Utworzenie elektronicznego systemu wspomagania decyzji finansowych
  • Przygotowanie aktów prawnych umożliwiających rozwój telemedycyny
  • Stworzenie warunków do świadczenia usług medycznych na odległość
 5.  Edukacja zdrowotna i promocja.
  • Przygotowanie systemu szkolenia personelu medycznego z zakresu obsługi systemów
  • informatycznych
  • Internetowe szkolenia medyczne dla personelu medycznego
  • Internetowe szkolenia medyczne dla dzieci i młodzieży
 1. Bezpieczeństwo i ochrona danych.
 2. Przeprowadzenie przeglądu systemów informacyjnych w instytucjach ochrony zdrowia
  1. Środków Wspólnotowych
  2. Ministra Zdrowia
  3. Płatnika publicznego
  4. Programów własnych uczelni i instytutów naukowo badawczych
  5. Organizacji pozarządowych
  6. Firm medycznych

IV. Finansowanie Projektów Informatycznych w ochronie zdrowia – perspektywy

Projekty informatyczne w ochronie zdrowia mogą być finansowane ze środków:

V. Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia i wchodzące w jego zakres projekty finansowane z funduszy strukturalnych.

W związku z faktem iż dotychczas  istniejące systemy/rejestr są bardzo chaotyczne i nie wymieniają między sobą informacji stworzono Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia.

Jego główne cele to :[3]

 1. Stworzenie warunków informacyjnych umożliwiających podejmowanie w dłuższej perspektywie optymalnych decyzji w zakresie polityki zdrowotnej niezależnie od przyjętego modelu organizacyjnego opieki zdrowotnej oraz zasad jej finansowania. 
 2. Stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia, charakteryzującego sięz jednej strony elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia, w tym do modelu finansowania świadczeń ze środków publicznych, z drugiej strony odpornością na zaburzenia w gromadzeniu i archiwizacji danych, spowodowanymi zmianami systemowymi w ochronie zdrowia.
 3. Zmniejszenie luki informacyjnej w sektorze ochrony zdrowia, uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego modelu opieki zdrowotnej.
 4. Stworzenie warunków umożliwiających stałe podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o możliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystywania elektronicznej drogi udostępniania usług e-Zdrowie poprzez rozwój usług z zakresu e-Zdrowie w tym min. umożliwienie usługobiorcom dostępu on-line do danych o zrealizowanych na ich rzecz usługach zdrowotnych oraz umożliwienie dokonywania zapisów do lekarza w trybie on-line.
 5. Umożliwienie obywatelom i osobom przebywającym w Polsce dostępu do informacji o ich stanie zdrowia oraz dysponowania tymi informacjami, niezależnie od aktualnego miejsca pobytu
 6. Uporządkowanie istniejącego systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia w oparciu o zasady:
  • wspierania  wtórnego wykorzystania danych i informacji gromadzonych przez podmioty publiczne, w tym wykorzystania danych administracyjnych dla celów statystycznych;
  • funkcjonalizacji i zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz kosztów gromadzenia i wymiany informacji w ochronie zdrowia;
  • zapewnienia wysokiego poziomu wiarygodności i jakości danych.
 7. Poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce poprzez zapewnienie kompleksowości, aktualności, niesprzeczności norm, procesów, systemów i zasobów informacyjnych ochrony zdrowia mających wpływ na zachowanie spójności ładu informacyjnego w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb informacyjnych obywateli.
 8. Optymalizacja nakładów finansowych ponoszonych na informatyzację sektora ochrony zdrowia i rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze zdrowia względem uzyskiwanych efektów.
 9. Przywrócenie właściwych relacji pomiędzy wytwórcądanych, gestorami systemów informacyjnych zbierających dane a podmiotami wykorzystującymi i analizującymi informacje generowane w systemach informacyjnych.
 10. Stworzenie optymalnych warunków do uruchomienia i eksploatacji systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia, zgodnych z Planem Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2013, dokumentami strategicznymi przyjętymi przez Radę Ministrów mających szczególne znaczenie dla polityki zdrowotnej, w tym polityki bezpieczeństwa zdrowotnego.
 11. Stworzenie optymalnych warunków umożliwiających skuteczną absorpcję funduszy Unii Europejskiej dotyczących informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ochronie zdrowia.
 12. Optymalizacja procesów informatyzacji sektora ochrony zdrowia poprzez ich uwspólnienie z Planem Informatyzacji Państwa.
 13. Określenie minimalnych warunków organizacyjno-technicznych, jakie powinny spełniaćsystemy informatyczne funkcjonujące w ochronie zdrowia, zwłaszcza obsługujących rejestry medyczne, w tym rejestry publiczne
 14. Stworzenie warunków umożliwiających integrację rejestrów medycznych, w tym rejestrów publicznych w ochronie zdrowia.
 15. Stworzenie warunków umożliwiających podmiotom sektora ochrony zdrowia efektywną Wymianę informacji drogą elektroniczną
 16. Informatyzacjęi optymalizację procesów administracyjnych w ochronie zdrowia w tym procesów sprawozdawczych realizowanych przez usługodawców.
 17. Stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia przez usługodawców dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz jej wymiany.


Przypisy

[1] STRATEGIA e-ZDROWIE POLSKA Na lata 2009-2015 str. 4
[2] J.w.
[3] STRATEGIA e-ZDROWIE POLSKA Na lata 2009-2015 str. 20

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg