STRONA ARCHIWALNA

Wielkość tekstu:
A- A A+
Wersja tekstowa
Skróty klawiaturowe

Prognozy wskazują, że wkrótce system ochrony zdrowia może stać się niestabilne. Opieka zdrowotna zagrożona jest przez m.in: wzrastające zapotrzebowanie, rosnące koszty, nierówną jakość usług, brak bodźców. Jeśli nie zostaną poczynione kroki, które zapobiegną tym niepokojącym czynnikom , konsekwencje mogą spowodować ogromne problemy. Odpowiedzią na to zagadnienia może być programowanie i wdrażanie krajowych, regionalnych i lokalnych programów działania, które w centrum zainteresowania stawiają coraz lepiej definiowane potrzeby mieszkańców.

Coraz większego znaczenia nabierają:[1]

  • dostępność usług medycznych
  • zapewnienie jednakowej i wysokiej jakości usług
  • przyjazność świadczonych usług medycznych
  • bezpieczeństwo pacjenta i zapewnienie prywatności danych
  • zapewnienie niezależności i swobody działania osobom starszym i niepełnosprawnym
  • „Podniesienie jakości usług medycznych i zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie problematyce ezdrowia roli jednego z motorów innowacyjnego rozwoju województwa.”[2]
  • budowa w latach 2007–2013 wybranych, a jednocześnie kluczowych dla opieki zdrowotnej w regionie, systemów ezdrowia,
  • stworzenie warunków organizacyjnych — powołanie wyspecjalizowanego podmiotu koordynującego wdra-żanie Strategii i regionalną animację ezdrowia (w tym zarządzającego w imieniu władz województwa implementacją projektów głównych i tworzoną infrastrukturą techniczną)
  • aktywne wykorzystywanie przez regionalnych interesariuszy ezdrowia szans wynikających z podaży środków programów i funduszy europejskich oraz krajowych, a także wykorzystania możliwości kooperacyjnych na poziomie regionów europejskich.

Realnym problemem staje się również zjawisko „starzejącej się Europy”. W 2050 roku osiemdziesięciolatkowie stanowić będą prawie 13 % społeczeństwa, a w 2030 średnia wieku będzie o 7,5 roku wyższa niż w 2004.. Co gorsza zmniejszy się procent ludzi zawodowo czynnych, którzy będą zasilać system ochrony zdrowotnej składkami emerytalnymi.

Przeprowadzone analizy wskazują na silną przewagę wpływu czynników zewnętrznych na wewnętrzne. Wobec  znaczących  z tego powodu  ryzyk, zarekomendowano  wdrażanie Strategii w modelu  konkurencyjnym,  a zatem  wzmacniającym  mocne  strony  i aktywnie  poszukującym znaczących szans, przy minimalizacji ryzyka wynikających z potencjalnie silnych zagrożeń.

Wizja i misja strategii  stawiają za cel udostępnienie mieszkańcom województwa wybranych usług telemedycznych oraz upowszechnienie dostępu do informacji zdrowotnych w drodze wspólnego i skoordynowanego wysiłku partnerów regionalnych.

Głównym priorytetem „Strategii e-zdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013” jest:

  • „Podniesienie jakości usług medycznych i zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie problematyce ezdrowia roli jednego z motorów innowacyjnego rozwoju województwa.”[2]

 

Celami operacyjnymi (priorytetami) są [3]:

Priorytet I

Modernizacja  infrastruktury  teleinformatycznej  placówek  restrukturyzowanego  systemu  opieki zdrowotnej województwa łódzkiego w celu zapewnienia warunków dla realizacji innowacyjnych projektów ezdrowia.

Priorytet II

Realizacja przez konsorcja podmiotów wywodzących się z sektora zdrowia publicznego i badawczo-rozwojowego  oraz  firm  teleinformatycznych,  innowacyjnych  projektów  ezdrowia  w wybranych placówkach regionalnego systemu opieki zdrowotnej.

Priorytet III

Zapewnienie  warunków  dla  wzrostu  kapitału  wiedzy  i podniesienia  umiejętności  praktycznych wśród  menedżerów  i pracowników  placówek  regionalnego  systemu  opieki  zdrowotnej  oraz dla transferu dobrych praktyk w celu zagwarantowania ciągłości i trwałości wdrożeń projektów e-zdrowia.

Priorytet IV

Stworzenie aktywnie działającej sieci regionalnych interesariuszy ezdrowia poprzez zapewnienie formalno-organizacyjnych warunków dla jej działalności oraz powołanie profesjonalnego podmiotu koordynującego wdrażanie Strategii i jej projektów głównych

Z treści Strategii wynikają główne postulaty realizacyjne, które są niezbędne do skutecznego wdrożenia e-zdrowia w województwie łódzkim [4]:

Znajdują one odzwierciedlenie w zaproponowanych głównych projektach realizujących jej cele operacyjne:

Projekt

Skrót projektu

Nazwa projektu

Powiązanie z priorytetami Strategii

I

RSIM

Regionalny System Informacji Medycznej

priorytet I, priorytet II

II

MeDICIS

Regionalna Platforma Informacji i Zdalnych Porad Medycznych

priorytet I, priorytet II, priorytet III

III

SIMPRE

Regionalny System Wymiany Danych i Zarządzania Informacją o Pacjencie

priorytet I, priorytet II

IV

CAPPRO

Program Szkoleń i Budowania

Kapitału Wiedzy o ezdrowiu

priorytet III, priorytet IV

V

HECTOR

Klaster Innowacji eZdrowia

wszystkie priorytety

 

Przypisy

[1] Strategia e-zdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 str.7

[2] Strategia e-zdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 str. 91

[3] J.w.

[4] Strategia e-zdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 str. 92

Nasze serwisy

1-zdrowie.jpg2-profilaktyka.jpg3-astma.jpg4-cukrzyca.jpg5-nadcisnienie.jpg6-strategiazdrowia.jpg7-strategiaezdrowia.jpg8-ezdrowie.jpg